Jazyk:

Záručný list

Výrobca zodpovedá za všetky chyby výrobku po dobu 24 mesiacov a tesnosť kotlového telesa. Na

dobu 6 rokov zodpovedá za chyby v tesnosti kotlového telesa v prípade, že je kotol zapojený v

systéme s trojcestným zmiešavacím ventilom 65°C a je prevádzkovaný spolu s akumulačnou nádržou

od začiatku uvedenia do prevádzky.

Záruka sa nevzťahuje na:

•            chyby vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním,

•            chyby vzniknutú nesprávnou  montážou pri inštalácii výrobku,

•            zásahom nepovolanej osoby do konštrukcie výrobku alebo na jeho opravy

bez vedomia a súhlasu výrobcu,

chyby vzniknuté mechanickým poškodením pri obsluhe, manipulácii alebo doprave, ak ju výrobca

sám nevykonáva.

Osoba oprávnená vykonávať záručné opravy a servisné zásahy je osoba odborne spôsobilá, riadne

preškolená firmou Boto Enviro.